Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ezb-szczecinek.pl

KRONIKA 

ROK 2023

W dniu 31 grudnia 2023 r. w lokalnym Zborze w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 18, odbyło się uroczyste Nabożeństwo wieńczące rok 2023. W Zgromadzeniu wzięli także udział bracia i siostry ze zborów w Wałczu i Pile. Tekstem biblijnym, którzy towarzyszył nam tego dnia był fragment z II Ks. Kronik 15:1-15. To na jego podstawie kilku braci posługiwało Słowem. W trakcie Nabożeństwa wspólnie przystąpiliśmy do "stołu Pańskiego" podczas Pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Ten dobry, błogosławiony czas zwięczyliśmy na rozmowach podczsas poczęstunku.

W grudniu Ewangeliczny Związek Braterski we współpracy z PCPR Szczecinek, MOPS Szczecinek, MGOPS Borne Sulinowo przeprowadził Akcję "Świąteczna Paczka", podczas której  wydane zostały dzieciom paczki przygotowane przez zaprzyjaźnione Zbory w Szwajcarii. Paczki otrzymały także dzieci ze zborów EZB. 

W listopadzie, gościliśmy braci Johna Alt i Petera Bargen, którzy przyjechali do nas z zaprzyjaźnionych zborów ze Szwajcarii. Wspomniani bracia przebywali z wizytą w okresie 14-17 listopada - posługując w tym czasie Słowem Bożym, w miejscowych zborach oraz więzieniach. 

W miesiącach sierpień-październik, bracia usługujący prowadzili Pracę Pańską w zborach oraz więzieniach. W okresie 28 sierpnia do 10 września, bracia Ludwik Swkorcz, Łukasz Grygier i Stanisław Cukier, przebywali z wizytą misyjną w Szwajcarii. Był to błogosławiony, ale zarazem bardzo intensywny czas, podczas którego bracia przedstawiali pracę w Polsce, w tym służbę ewangelizacyjną w więzeniach. Dodatkowo, brat Stanisław mógł składać świadectwo o swoim nawrócieniu do Boga.   

W dniu 29 pażdziernika w Ewangelicznych Zborach Chrystusowych, odbyły się uroczyste Nabożeństwa wraz z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej, z uwagi na Święto Reformacji biorące swój początek od wydarzenia, które miało miejsce w dniu 31.10.1517 r., kiedy to augustiański mnich Marcin Luter, w sprzeciwie wobec niebiblijnych nauk Kościoła Rzymsko-Katolickiego, przybił 95 tez do drzwi katedry w Wittenberdze.  

W miesiącu lipcu poza posługami w zborach i więzieniach, odbyły się w naszym ośrodku w Kołobrzegu dwa turnusy kursów biblijnych dla rodzin. 

W czerwcu, dzięki łasce Bożej, odbyły się nasze posługi w zborach i więzieniach. W okresie 20-25 czerwca przebywali z wizytą w Polsce bracia ze Szwajcarii: John Alt oraz student szkoły biblijnej - Timon Röthlisberger. Był to czas intensywnej służby, ale również wielkiego błogosławieństwa. Bracia posługiwali Słowem Bożym w więzieniach, przy tłumaczeniu brata Ludwika Skworcza. 

W dniu 21 czerwca w Zakładzie Karnym w Czarnem - 13 nawróconych więźniów przyjęło Chrzest Wiary; po raz pierwszy mogli oni też przyjąć Wieczerzę Pańską. Spośród ochrzczonych więźniów, jeden był sparaliżowany do połowy. Poruszał się on na wózku inwalidzkim, inni zaś pomogli mu wejść do wody. Wśród katechumenów był także Roman, który postanowił, że będzie uczył się Psalmów na pamięć. Obecnie zna ich ponad 15 (w tym Psalm 23,27,32, 139). Roman ma pragnienie dalszego uczenia się Słowa Bożego na pamięć. Podczas naszych spotkań, mogliśmy usłyszeć, jak z pamięci recytuje Psalmy - co czyni z wielką radością. Cieszymy się - gdyż za 5 m-cy Roman wychodzi z więzienia. Mamy nadzieję mieć z nim dalszy kontakt, służąc mu też pomocą, po wyjściu z więzienia.

W dniu 24 czerwca, w zborze w Szczecinku, odbyła się Szkoła Biblijna dla braci. Tematem przewodnim był 1 i 2 list Piotra. Dzień później, odbył się Chrzest Wiary - podczas którego dwie osoby wyznały swoją wiarę. Następnie, odbyło się uroczyste Nabożeństwo wraz z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej. W trakcie Zgromadzenia brat John Alt pobłogosławił małego Jakuba.

W miesiącu maju, dzięki łasce Bożej, oprócz Nabożeństw w Zborach i Posług ewangelizacyjnych w Jednostkach Penitencjarnych, prowadzono także: szkółki niedzielne, odwiedziny (w tym rozmowy pasterskie) oraz tygodniowe grupy bibiljne, podczas których wierzący mogli poznawać lepiej Słowo Boże.    

W dniu 9 kwietnia w lokalnych zborach odbyły się uroczyste Nabożeństwa z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W ich trakcie wierzący mogli przystąpić do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej

W okresie 18-23 kwietnia z wizytą w Polsce, przebywał Przewodniczący Gemeinde für Christus w Niemczech - brat Thomas Horrer, który posługiwał Słowem Bożym w jednostkach penitencjarnych oraz miejscowych ewangelicznych zborach chrystusowych. 

W miesiącach: styczeń, luty, marzec oprócz Nabożeństw w Zborach i Posług ewangelizacyjnych w Jednostkach Penitencjarnych, prowadzono także: szkółki niedzielne, odwiedziny (w tym rozmowy pasterskie) oraz tygodniowe grupy bibiljne, podczas których wierzący mogli poznawać lepiej Słowo Boże.  

W dniu 01.01.2023 r. odbyły się w lokalnych Zborach uroczyste Nabożeństwa noworoczne, podczas których wierzący mogli przystąpić do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej

ROK 2022

W grudniu, odbyła się akcja ,,Świąteczna Paczka", z której skorzystały rodziny i dzieci z miejscowych zborów. Na zewnątrz Kościół przeprowadził akcję we współpracy z lokalnymi jednostkami pomocowymi - wydając przy tym kilkaset paczek, specjalnie przygotowanych przez współwyznawców ze Szwajcarii. Ponadto, w okresie świątecznym, w lokalnych Zborach, odbyły się uroczyste Nabożeństwa, a dodatkowo w Zborze Szczecinek dzieci zaprezentowały specjalny występ.

W okresie 15-20 listopada z wizytą w Polsce, przebywali bracia ze Szwajcarii - Matthias Kässer i John Alt. Wspomniani ewangeliści posługiwali Słowem Bożym w jednostkach penitencjarnych i miejscowych zborach. W dniu 19 listopada w Szczecinku odbyła się szkoła biblijna dla miejscowych braci. Tematem przewodnim było studium księgi Nehemiasza.   

W okresie 30.08. - 04.09. z wizytą w Polsce przebywali bracia ze Szwajcarii - Walter Kässer i Peter Kässer. Wspomniani braci posługiwali Słowem Bożym w jednostkach penitencjarnych i miejscowych zborach. W dniu 04.09. w Szczecinku odbył się chrzest wiary, podczas którego dwie osoby wyznały publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. 

W lipcu, były prowadzone trzy kursy biblijne dla rodzin, podczas których ponad 70 osób mogło skorzystać z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Związku w Kołobrzegu, który zakładał uczestnictwo w zajęciach biblijnych dla dzieci i dorosłych oraz aktywny wypoczynek. 

Na przełomie czerwca i lipca, odwiedzili nas bracia ze Szwajcarii: Hans Alt, Patrick Dietiker, Thomas Matzinger. Podczas swojej wizyty, wspominani bracia usługiwali w jednostkach penitencjarnych oraz miesjwoych zborach. W dniu 29 czerwca w Zakładzie Karnym w Czarnem, przeprowadziliśmy Chrzest Wiary, podczas którego 16 osadzonych, uczestniczących w naszych spotkaniach, wyznało swoją wiarę w Chrystusa Jezusa. W dniu 02 lipca w siedzibie Ewangelicznego Związku Braterskiego w Szczecinku, przeprowadzono kolejną szkołę biblijną dla braci, na podstawie Księgi Nehemiasza. Nazajutrz natomiast odbył się Chrzest Wiary, podczas którego 7 osób wyznało publicznie swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Po chrzcie, w kaplicy miejscowego zboru, odbyły się także: Pamiątka Wieczerzy Pańskiej i błogosławieństwo dzieci. 

W miesiącu kwietniu, odwiedzili nas bracia z Niemiec: Fritz Gaiser i Steffen Beckert. Podczas swojej wizyty, wspominani bracia usługiwali w jednostkach penitencjarnych, w których prowadzona jest regularnie praca ewangelizacyjna przez miejscowych braci usługujących. Nasi goście posługiwali także Słowem Bożym w miejscowych zborach. W dniu 09 kwietnia w siedzibie Ewangelicznego Związku Braterskiego w Szczecinku, odbyła się szkoła biblijna dla braci, natomiast następnego dnia odbył się zjazd braci i sióstr, podczas którego mogliśmy wspólnie chwalić naszewgo Pana.  

W lutym i marcu oraz w dalszych miesiącach, oprócz Nabożeństw w zborach i posług w jednostkach penitencjarnych, prowadzono także: szkółki niedzielne, a także tygodniowe grupy bibiljne, podczas których wierzący mogli poznawać lepiej Słowo Boże. W związku z napaścią zbrojną na Ukrainę, macierzysty zbór Gemeinde fur Christus Help w Szwajcarii, we współpracy z Ewangelicznym Związkiem Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej, przekazał wsparcie finansowe na rzecz uchodźców przebywających w Powiecie Szczecineckim, a także bezpośrednio dla braci i sióstr w zborze na Ukrainie.

W miesiącu styczniu, były prowadzone Nabożeństwa w miejscowych zborach oraz posługi ewangelizacyjne w jednostkach penitencjarnych. Wraz z nastaniem nowego roku, odbyły się uroczyste Nabożeństwa z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej.ROK 2021

W miesiącach styczeń-maj, w związku z utrzymującymi się obostrzeniami epidemicznymi, Nabożeństwa w zborach odbywały się w mniejszych grupach. Bracia usługujący odwiedzali zbory z posługą Słowa Bożego. Braterstwo otrzymywało rozważania biblijne w formie sms - co było szczególnie ważne dla wierzących, którzy nie korzystają lub nie posiadają dostępu do internetu.

Bracia usugujący odwiedzali braci i siostry, niosąc pomoc duchową, a w miarę potrzeb - także materialną.

W związku z wstrzymaniem posług ewangelizacyjnych w więzieniach, w miesiącach styczeń-maj kontynuowaliśmy z osadzonymi zajęcia biblijne w formie korespondencyjnej; Utrzymujemy z osadzonymi kontakt telefoniczny oraz listowny.

Bracia prowadzili kolportaż Biblii, Nowych Testamentów oraz literatury chrześcijańskiej, świadcząc przy tym zainteresowanym osobom Dobrą Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie.

W czerwcu odwiedzili nas Bracia ze Szwajcarii –  John Alt, Thomas Kunz i Micha Buchs. Bracia posługiwali Słowem Bożym w Zborach, jak również przeprowadzili Szkołę Biblijną dla miejscowych Braci; tematem studium była Księga Dziejów Apostolskich. Bracia przywieźli także odzież, którą rozdysponowano w Zborach oraz przekazano najbardziej potrzebującym (podopiecznym PCPR w Szczecinku oraz pensjonariuszom DPS w Bornem Sulinowie).

W dniu 27 czerwca odbył się Chrzest Wiary, podczas którego 5 osób wyznało publicznie swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Tego samego dnia odbyło się również błogosławieństwo dzieci.

W lipcu i sierpniu w Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym w Kołobrzegu, w którym jednoczesnie mieści się miesjowy Zbór, odbyły się kursy biblijne dla młodzieży i rodzin ze zboru oraz sympatyków. 

W okresie 05-12 września bracia Ludwik Skworcz i Adam Olszewski, przebywali z wizytą w Szwajcari, gdzie w miejscowych zborach - mogli opowiedzieć o służbie ewangelizacyjnej w jednostkach penitencjarnych w Polsce. W miejscowych zborach w Polsce, w bieżącym miesiącu, odbywały się cotygodniowe Nabożeństwa oraz grupy biblijne. W jednostkach penitencjarnych odbywały się spotkania ewangelizacyjne.

W październiku odwiedzili nas Bracia ze Szwajcarii: Stefan Bosshard i Charles Kappeler - którzy usługiwali Słowem Bożym - zarówno w miejscowych Zborach, jak i w Jednostkach Penitencjarnych. Dodatkowo brat Stefan Bosshard opowiadał o swojej ponad 20-letniej służbie ewangelizacyjnej na Papui Nowej Gwinei.

W listopadzie odwiedzili nas Bracia ze Szwajcarii: Matthias Kässer i John Alt, którzy przywieźli paczki stanowiące prezenty dla dzieci ze zborów oraz służące do rozdysponowania w ramach akcji ,,Świąteczna Paczka", którą Kościół organizuje corocznie we współpracy z instytuacjami pomocowymi. Bracia posługiwali Słowem Bożym w Zborach, jak i w Jednostkach Penitencjarnych; dla miejscowych braci przeprowadzono Szkołę Biblijną, w temacie: ,,Czas po wygnaniu". W Szczecinku, odbył się zjazd braci i sióstr z ewangelicznych zborów chrystusowych, podczas którego przeprowadzono Nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci.

W grudniu, odbyła się akcja ,,Świąteczna Paczka", z której skorzystały rodziny i dzieci z miejscowych zborów, na zewnątrz akcję przeprowadzono we współpracy z lokalnymi jednostkami pomocowymi. 

Ufamy, że nasz Ojciec Niebiański, będzie prowadził nas w swej łasce, nawet pośród prób i trudności.  


 

GRUDZIEŃ 2020

W miesiącu grudniu, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi, Nabożeństwa w Zborach, odbywały się w mniejszych grupach. Przewodniczący Rady Starszych brat Ludwik Skworcz, kontynuował wysyłanie rozważań biblijnych w formie sms - co było szczególnie ważne dla braterstwa, które nie korzysta lub nie posiada dostępu do internetu.

Bracia usługujący, starali się odwiedzać braci i siostry, niosąc pomoc duchową, a w miarę potrzeb - także materialną. Zachowywaliśmy między sobą kontakt telefoniczny.

W związku z wstrzymaniem posług w więzieniach, kontynuowaliśmy z osadzonymi zajęcia biblijne w formie korespondencyjnej. Utrzymujemy z osadzonymi także kontakt telefoniczny.

W miesiącu grudniu przeprowadzaliśmy coroczną akcję ,,Świąteczna paczka”, w wyniku której do najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci dotarły paczki, przygotowane przez zaprzyjaźnione Zbory z Niemczech i Szwajcarii. W związku z obostrzeniami epidemicznymi, wydawanie paczek na zewnątrz nastąpiło we współpracy z Organizacjami pomocowymi z terenu Powiatu Szczeckiego. Ponadto paczki otrzymali także bracia i siostry skupieni w Ewangelicznych Zborach Chrystusowych.   

Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że przeprowadził swój kościół przez ten trudny czas.


LISTOPAD 2020

W miesiącu listopadzie, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi, począwszy od 08 listopada, spotkania braci i sióstr, odbywały się w małych grupkach. W tym czasie, w warunkach domowych, wierzący rozważali wspólnie Słowo Boże, a także trwali w modlitwie. Przewodniczący Rady Starszych brat Ludwik Skworcz, wysyłał rozważania biblijne w formie sms; co było szczególnie ważne, w kontekście tego braterstwa, które nie korzysta lub nie posiada dostępu do internetu.

Bracia usługujący, starali się odwiedzać braci i siostry, niosąc pomoc duchową, a w miarę potrzeb - także materialną. Zachowywaliśmy kontakt telefoniczny.

W związku z wstrzymaniem posług w więzieniach, prowadziliśmy z osadzonymi zajęcia biblijne w formie korespondencyjnej – przesyłając im także kopertę ze zwrotnym znaczkiem pocztowym i kartą telefoniczną. Utrzymujemy także kontakt telefoniczny.

W miesiącu listopadzie, dotarły do Polski paczki świąteczne, z zaprzyjaźnionych zborów w Niemiec i Szwajcarii. Paczki te trafią w grudniu do najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci, we współpracy z organizacjami pomocowymi, a także zosatną rozdysponowane bezpośrednio w zborach.   


PAŹDZIERNIK 2020

W dniach 30.09.-05.10. przebywali z wizytą w Polsce, bracia ze Szwajcarii - Walter Bachmann  i Ruedie Freiburghaus. Podczas pobytu bracia usłużyli Słowem Bożym w Zakładzie Karnym w Czarnem i Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku oraz w lokalnych zborach w Bornem Sulinowie, Wałczu i Szczecinku. Niezależnie od powyższego nabożeństwa i spotkania grup biblinych odbywały się regularnie. Miejscowi bracia usługujący prowadzili wizyty i rozmowy duszpasterskie w zborach. Przy zborze w Szczecinku, odbywała się szkółka biblijna dla dzieci.  

W ww. jednostkach, a ponadto w Zakładzie Karnym w St. Bornem, odbywały się spotkania ewangelizacyjne. Była także prowadzona pomoc duchowa i materialna dla obecnych i byłych osadzonych; w jednosktach, gdzie tymczasowo wprowadzono obostrzenia rządowe – wobec uczestników spotkań, stosowaliśmy kontakt listowny i telefoniczny.


WRZESIEŃ 2020 

W miesiącu wrześniu, nabożeństwa w zborach odbywały się normalnie. Odbywały się szkółki niedzielne oraz spotkania dla młodzieży. Posługi ewangelizacyjne były prowadzone w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy Słowem Bożym – z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny – posługi ewangelizacyjne są wciąż wstrzymane. W tym przypadku staramy się utrzymywać z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny, służąc im - w ramach możliwości - pomocą duszpasterską i materialną.

Przy miejscowych zborach, prowadzone były ewangelizacje uliczne połączone z kolportażem Biblii, Nowych Testamentów i innej literatury chrześcijańskiej.

,,Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę" (1 Tym. 1,12)


LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

W miesiącu lipcu i sierpniu nabożeństwa w zborach odbywały się normalnie. Posługi ewangelizacyjne były prowadzone w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy Słowem Bożym – z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny – posługi ewangelizacyjne są wciąż wstrzymane. W tym przypadku staramy się utrzymywać z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny, służąc im - w ramach możliwości - pomocą duszpasterską i materialną.

Przy miejscowych zborach w Szczecinku i Wałczu, prowadzone były ewangelizacje uliczne połączone z kolportażem Biblii, Nowych Testamentów i innej literatury chrześcijańskiej.

W okresie 11-16 sierpnia przebywali z wizytą w Polsce: ewangelista Fritz Gaiser oraz towarzyszący mu brat Steffen Beckert, którzy przyjechali z Niemiec. Wspomniani bracia usłużyli Słowem Bożym w miejscowych zborach w Szczecinku, Bornem Sulinowie, Kołobrzegu i Białogardzie.

W dniu 12 sierpnia w Zakładzie Karnym w Czarnem, odbył się chrzest wiary, do którego przystąpiło 5 osadzonych, wyznając publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrztu udzielał Prezb. Łukasz Grygier. Następnie ochrzczeni bracia przystąpili do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, spożywając chleb i wino; otrzymali oni również pamiątkowe Biblie i świadectwo chrztu.

W dniu 16 sierpnia w Szczecinku, w miejscowym zborze, odbył się zjazd wierzących rozproszonych w kilku Ewangelicznych Zborach Chrystusowych w Polsce. Podczas zjazdu, odbył się chrzest wiary, do którego przystąpiło 6 osób, wyznając publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrztu udzielał Prezb. Leszek Joachimiak. Następnie, ochrzczone siostry (wraz z innymi wierzącymi) przystąpiły do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, spożywając chleb i wino; otrzymały one również pamiątkowe Biblie i świadectwo chrztu. Słowem Bożym usłużył ewangelista brat Fritz Gaiser. Gości tłumaczył z języka niemieckiego St. Prezb. Ludwik Skworcz.

Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za Jego łaskę, jaką okazał nam podczas okresu wakacyjnego.


CZERWIEC 2020

W drugiej połowie miesiąca czerwca, wznowiliśmy w pełnym zakresie posługi ewangelizacyjne w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku. W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy, w dalszym ciągu spotkania pozostały tymczasowo wstrzymane. W tym przypadku, utrzymujemy z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny.

W dniu 21-06-2020 r. w Szczecinku, przy ulicy Mickiewicza 18, odbyło się uroczyste Nabożeństwo, w trakcie którego swoje 70-te urodziny obchodził St. Prezbiter Ludwik Skworcz - założyciel Ewangelicznego Związku Braterskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczący Rady Starszych; z łaski Bożej w służbie dla Pana, od ponad czterdziestu lat.

Z tej okazji, Zbór w Szczecinku, odwiedzili bracia i siostry z Białogardu, Kołobrzegu, Wałcza, Piły, Bornego Sulinowa oraz z innych miejsc, w których odbywają się organizowane przez nas spotkania.

W trakcie Nabożeństwa, rozważany był Psalm 103, na podstawie którego usłużyło kilku braci. Boga chwaliliśmy również pieśniami i modlitwami.

Na koniec nabożeństwa, zostało odczytane i wręczone bratu Ludwikowi Skworcz, podziękowanie od braci starszych - za służbę dla Bożego Królestwa; wręczone zostały także upominki i kwiaty. Po Nabożeństwie, spędziliśmy wspólnie czas przy posiłku i rozmowach.

We wszystkich zborach odbywały się niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych.

Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Dziękujemy, Panu Jezusowi, za ten dobry czas.


 MAJ 2020

Do 30 maja ze względu na ograniczenia rządowe związane z epidemią, nie mieliśmy Nabożeństw. Bracia i siotry otrzymywali kazanie przez SMS. Po 8-mym maja mogliśmy odwiedzać starszych, chorych oraz żyjących w osamotnieniu, pomagaliśmy dostarczając potrzebne artykuły. Wspomagaliśmy tych, którzy zostali dotknięci bezrobociem szczególnie braci, którzy opuścili więzienia i mają z nami ścisłe kontakty lub mieszkają w naszym Domu Biblijnym w Kołobrzegu. Również rodziny - w tym dzieci braci, którzy są już na  wolności - były wspierane. Z braćmi, którzy są w więzieniach mieliśmy kontakty listowne i telefoniczne, nie zapominaliśmy również o ich potrzebach. Od  dnia 31 maja mieliśmy Nabożeństwa w Zborach bez ograniczeń ilościowych, spotkania w więzieniach będą dozwolone w drugiej połowie czerwca.


MARZEC/KWIECIEŃ 2020

W miesiącu marcu (do połowy tego miesiąca) nasza służba, dzięki Bożej łasce, przebiegła bez zakłóceń.

W drugiej połowie marca oraz w kwietniu, po wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce, byliśmy zobligowani do ograniczenia posług w Zakładach Karnych oraz w zgromadzaniu się w ramach niedzielnych nabożeństw, czy grup biblijnych. Nie oznacza to jednak, że nie zgromadzaliśmy się w ogóle. Oczywiście spotykaliśmy się, aby chwalić naszego Pana Jezusa, z najbliższymi domownikami wiary w domach, zgodnie z obietnicą naszego Zbawiciela, który powiedział: ,,Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. (Ew. Mt. 18,20).

Nasza służba, z uwagi na ograniczenia, przybrała formę bardziej korespondencyjną i telefoniczną. Utrzymujemy stały kontakt z osadzonymi, którzy są uczestnikami naszych spotkań w Zakładach Karnych. Budujemy się również w wierze z braćmi i siostrami, utrzymując ze sobą kontakt, a w razie potrzeby – udzielając sobie wsparcia osobiście. Na naszej stronie internetowej powstały nowe zakładki: ,,Słowo do Zboru” i ,,Kazania SMS-owe’’, w których – na każdy miesiąc, Przewodniczący naszego kościoła, publikuje rozważania, w oparciu o nauczanie Biblii. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Wierzymy, że niezależnie od okoliczności i wprowadzonych ograniczeń ,,(…) Słowo Boże nie jest związane’’ (2 Tm. 2,9b.) oraz, że wykonuje Ono swoją pracę w sercu człowieka i nie wraca puste (Ks. Izaj. 55,11).

Dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za wszystko, co mogliśmy dzięki Jego łasce i na Jego chwałę uczynić.

,,Łaska Pana Jezusa nie będzie z wszystkimi. Amen.’’ (Ks. Obj. 22,21)


LUTY 2020

W miesiącu lutym, w naszych zborach odbywały się w sposób normalny niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych. Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Bracia każdego tygodnia usługiwali Słowem Bożym podczas spotkań ewangelizacyjnych organizowanych w Zakładach Karnych. Prowadzone były również z osadzonymi rozmowy duszpasterskie.

Pierwsze miesiące nowego roku zawsze są spojrzeniem w nieznane. Jednakże, wiemy, że nasz Pan Jezus, doskonale prowadzi swój kościół i troszczy się o każdą poszczególną osobę. Jemu dziękujemy za wsparcie jakie nam zapewnia, gdyż: ,,Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę’’ (2P1,3). Wdzięczni jesteśmy braciom i siostrom ze Szwajcarii i Niemiec - za ich modlitwy i wszelką pomoc materialną; abyśmy mogli pełnić swoje powołanie. Dziękujemy także za wszelką dobroć, jaką Bóg nam udziela, przez wierzących w Polsce.


STYCZEŃ 2020

W dniu 01 stycznia w Ewangelicznym Kościele Chrystusowym w Szczecinku, odbyło się nabożeństwo noworoczne, podczas którego bracia usłużyli Słowem Bożym, na podstawie listu do Hebrajczyków 10,35-39:

,,Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.’’

W dniach 04-07 stycznia z wizytą w Polsce przebywał brat Andreas Barth z Niemiec. Brat Andreas usługiwał Słowem Bożym w zborach w Szczecinku, Białogardzie i Wałczu oraz w Zakładzie Karnym   w Czarnem i Oddziałach Zewnętrznych w Szczecinku i Dobrowie.

Treść przesłania, którą przywiózł nasz brat - pokrzepiła nasze serca i przypomniała o konieczności świętego życia przed Bogiem. Brat Andreas regularnie wspomaga służbę w Polsce – szczególnie w zakresie druku broszur ewangelizacyjnych; ostatnio – dzięki jego wsparciu - udało się nam wydać rozważania biblijne w języku polskim na każdy dzień, autorstwa brata F. Bergera, pt. ,,Zbawienie     w Chrystusie”.

W zborach EZB odbywały się niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych. Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Bracia każdego tygodnia usługiwali Słowem Bożym podczas spotkań organizowanych w Zakładach Karnych. Prowadzone były również z osadzonymi rozmowy duszpasterskie.


GRUDZIEŃ 2019

W miesiącu grudniu, w naszych społecznościach, zorganizowaliśmy akcję ,,Świąteczna Paczka’’. Wspominane paczki to dar przygotowany przez chrześcijan ze Szwajcarii i Niemiec dla rodzin i dzieci w Polsce.

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Szczecinku oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozdaliśmy paczki najbardziej potrzebującym.  

Paczki otrzymały również rodziny i dzieci z naszych społeczności. A także znajomi, sąsiedzi i rodziny zaproszeni przez członków Zborów. W tym roku Akcję przeprowadziliśmy w Szczecinku, Barwicach, Grzmiącej, Kołobrzegu, Białogardzie, Bornem Sulinowie, Sosnowcu, Kutnie, Wałczu i Pile.

Akcja była szczególnym błogosławieństwem dla dzieci, a najbardziej dla dzieci niepełnosprawnych. Serdecznie dziękujemy za bardzo bogate paczki.

W grudniu kontynuowaliśmy służbę Słowem Bożym w ramach misji, którą prowadzimy w Zakładach Karnych. Osadzeni, którzy uczęszczają na nasze spotkania, otrzymali paczki - przygotowane przez wierzących, mieszkających w Szwajcarii.

W dniu 29 grudnia w zborze w Szczecinku, odbyło się uroczyste Nabożeństwo wieńczące rok 2019. W trakcie Zgromadzenia usłużyło Słowem Bożym kilku braci, na podstawie fragmentu V M. 8, 1,9. Tematem przewodnim było: ,,Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg
Twój prowadził Cię’’. Przystąpiliśmy również do Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina. Wspólnie modliliśmy się i dziękowaliśmy naszemu Panu Jezusowi za miniony rok.

001_400

 002_400

 

 

005_400  006_400

007_400LISTOPAD 2019

W miesiącu listopadzie odwiedzili nas bracia ze Szwajcarii – Matthias Käser i Erwin Buchli. Usłużyli oni Bożym Słowem w naszych Zborach oraz Zakładach Karnych. W dniu 16 listopada odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Prowadzącym był brat Matthias Käser, natomiast tematyka nauczania dotyczyła proroctw z Księgi Daniela. Nazajutrz spotkaliśmy się w kaplicy w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 18 na zjeździe braci i sióstr z naszych społeczności. To był dobry Boży czas we wspólnocie.   

Wspomniani bracia przywieźli paczki zrobione przez wierzących w Szwajcarii, które to - zostaną przeznaczone do rozdania osadzonym w Zakładach Karnych oraz w ramach organizowanej przez nasz Kościół grudniowej akcji charytatywnej ,,Świąteczna Paczka’’ - także we współpracy z Ośrodkami Społecznymi. Rodzice z dziećmi otrzymają odpowiednio egzemplarz Nowego Testamentu oraz Biblię dla najmłodszych.  

Niezależnie od powyższego - w tygodniu prowadzone były w zborach Grupy Biblijne, a w niedzielę odbywały się Nabożeństwa. Bracia usługujący prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych.  

Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi za okazaną Łaskę.


PAŹDZIERNIK 2019

W miesiącu październiku, w tygodniu prowadzone były w zborach grupy biblijne, a w niedzielę odbywały się nabożeństwa. Bracia prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych. W związku ze Świętem Reformacji, pod koniec października i na początku listopada, odbyły się w zborach uroczyste nabożeństwa.


WRZESIEŃ 2019

W miesiącu wrześniu odbywały się niedzielne Nabożeństwa w naszych zborach. Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały tygodniowe spotkania Grup biblijnych. Prowadzony był kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. Cotygodniowe Ewangelizacje w Zakładach Karnych odbywały się normalnie.

 


LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

W miesiącu lipcu w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kołobrzegu, odbyły się kursy biblijne – dwa kursy rodzinne i jeden młodzieżowy. Bracia starsi z Ewangelicznych Zborów Chrystusowych, prowadzili kursy pod kątem duchowym i organizacyjnym, natomiast nasze dzielne siostry, dbały o przygotowywanie posiłków.

Natomiast sierpniu, Związek nieodpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Szczecinku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grzmiącej, użyczył ww. Ośrodek, w którym odbyły się turnusy wypoczynkowe dla rodzinnym zastępczych i beneficjentów GOPS.

W każdym tygodniu wakacji była prowadzona przez braci praca ewangelizacyjna i kolportaż Biblii i Nowych Testamentów na terenie Szczecinka i Wałcza. Posługi w Zakładach Karnych i zborach odbywały się normalnie. Dziękujemy Bogu Ojcu za łaskę i wsparcie.

 


CZERWIEC 2019

Miesiąc czerwiec był dla naszej społeczności wyjątkowo błogosławionym czasem.

W dniu 20 czerwca, odbył się piknik zborowy w Brokęcinie, na którym budowaliśmy się Słowem Bożym, a także wzajemną obecnością. W trakcie pikniku był quiz biblijny, ognisko i zabawy.

W okresie 25-30 czerwca przebywali z wizytą w Polsce, nasi bracia ze Szwajcarii – ewangelista Matthias Käser oraz dwóch studentów Szkoły Biblijnej – Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann. W trakcie wizyty w Polsce, wspomniani bracia, świadczyli o Jezusie Chrystusie i dzielili się świadectwami w zborach EZB oraz jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień bracia miejscowi służą Ewangelią.       

W dniu 26 czerwca w Zakładzie Karnym w Czarnem, odbył się Chrzest wiary, w trakcie którego swoją przynależność do Chrystusa wyznało siedmiu osadzonych (w tym trzy osoby niepełnosprawne, także poruszające się na wózku inwalidzkim). Jeden z osadzonych, tak mocno poruszony swoim chrztem, postanowił przybrać nowe imię - ,,Ben-oh Yeshua Hash", na cześć Pana Jezusa Chrystusa (z treścią listu osadzonego, można się zapoznać klikając zakładkę: ,,wyznanie więźnia’’ na naszej stronie internetowej). Po chrzcie, spożyliśmy wraz z ochrzczonymi braćmi Wieczerzę Pańską.

W dniu 29 czerwca w Szczecinku, odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Tematem przewodnim była Księga Daniela, a prelegentem brat Matthias Käser.

W dniu 30 czerwca w Szczecinku, odbył się zjazd chrześcijan z naszych społeczności, w trakcie którego pięć osób postanowiło przyjąć chrzest wiary w jeziorze Trzesiecko. Tego dnia, Pan Bóg niesamowicie nas zadziwił, kiedy to ponad 80-letni brat Aleksander, pod wpływem działania Bożego Ducha, nagle zdecydował się wyznać publicznie swoją przynależność do Pana Jezusa, i przyjąć chrzest poprzez zanurzenie w wodzie. Brat Aleksander jako małe dziecko został deportowany w wagonie dla zwierząt na Syberię i mimo zapalenia płuc, przeżył, aby po wielu latach poznać swojego Zbawiciela w zborze w Bornem Sulinowie. Po chrzcie, zgromadziliśmy się w kaplicy, aby budować się Słowem Bożym i wspólnotą wiary. Bracia Matthias Käser oraz Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann usłużyli Słowem na podstawie Biblii oraz świadectwami. Następnie przy Wieczerzy Pańskiej Słowem usłużył brat Leszek Joachimiak, a miejscowi bracia pomogli przy roznoszeniu chleba i wina. W trakcie Nabożeństwa brat Matthias Käser błogosławił dwoje niemowląt (a dodatkowo w Kołobrzegu troje małych dzieci).

W czerwcu niedzielne Nabożeństwa, grupy wsparcia oraz posługi w Zakładach Karnych, dzięki łasce Bożej, odbywały się normalnie.

Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi za prowadzenie.

,,A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.’’ (Obj. 22,17).


MAJ 2019

W miesiącu maju, dzięki pomocy naszego Pana Jezusa, mogliśmy zanieść ewangelię do Zakładów Karnych w Czarnem, Dobrowie, St. Bornem, Wronkach, Szczecinku, Koszalinie i Koziegłowach. Bóg dodaje sił i wspiera w służbie braci usługujących.

W dniach 4-5 maja bracia Ludwik, Jurek i Mateusz złożyli wizytę w Stuttgarcie, aby zaprezentować naszą pracę w Polsce oraz złożyć świadectwo swojego nawrócenia.

W okresie 11-15 maja przebywali w Polsce z wizytą nasi bracia ze Szwajcarii Walter Bachmann, Marc Bachmann, Hans Jutzi i  Raphael Merian. Wspominani bracia usługiwali Bożym Słowem w Jednostkach Penitencjarnych oraz w zborach.  

Nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania modlitewne w zborach odbywały się normalne.

W maju prowadziliśmy kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej oraz ewangelizowaliśmy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Dziękujemy Bogu za okazaną nam łaskę.


KWIECIEŃ 2019

W miesiącu kwietniu, dzięki Bożej łasce, wszelkie posługi w zwiastowaniu Ewangelii w Zakładach Karnych, odbyły się bez przeszkód.

 W dniach 11-14 kwietnia, przebywał z wizytą brat Thomas Horrer, który wspólnie z miejscowymi braćmi, posługiwał w zborach i zakładach karnych;

 W dniu 13 kwietnia w Szczecinku, odbyła się szkoła biblijna dla braci, w trakcie której omawiana była Księga Przysłów. To był bardzo dobry i budujący czas.

 W trakcie zgromadzeń – zarówno w zborach jak i jednostkach penitencjarnych, spożywaliśmy Wieczerzę Pańską, w związku z upamiętnieniem odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

 W dniu 27 kwietnia w zborze w Kołobrzegu, odbył się ślub braterstwa Jerzego i Marioli, w trakcie którego nastąpiło błogosławieństwo związku małżeńskiego i posługa Bożym Słowem.    

 W bieżącym miesiącu, dzięki wsparciu naszego Pana, udało się zanieść Ewangelię do ludzi, w trakcie zwiastowania dobrej nowiny w miastach, w których znajdują się nasze społeczności. Kolportowaliśmy również egzemplarze Nowych Testamentów.

Chwała Bogu za łaskę, którą nam okazał.  


LUTY/MARZEC 2019

W lutym i marcu prowadziliśmy pracę Zborową. Co niedzielę odbywały się też nabożeństwa w Kołobrzegu, obsługiwane przez różnych Braci, a przede wszystkim brata Ludwika Skworcza. Cieszymy się, że Zbór w Kołobrzegu się rozwija.

W Zakładach Karnych odbywały się regularne spotkania z osadzonymi.

W dniach 19-22 marca odwiedzili nas bracia Andras Barth oirazAleksander Michelis z Niemiec. Usługiwali w kilku Zakładach Karnych, a także w Zborach Białogard i Borne Sulinowo.


STYCZEŃ 2019

Nabożeństwo rozpoczynające Nowy Rok odbyło się dnia 6-tego stycznia w Białogardzie. Usłużyli miejscowi bracia oraz brat Ludwik Skworcz, który poprowadził Wieczerzę Pańską. Odbyła się też społeczność przy stołach

W dniu 13-tego stycznia mieliśmy nabożeństwo w Kołobrzegu, ze względu na to, że zamieszkuje tam około 20 osób związanych z nami postanowiono, by nabożeństwa odbywały się co niedzielę o godzinie 15:00. Prócz miejscowych braci usługiwać i wspierać będą bracia z Rady Starszych EZB.

W styczniu odbywały się również nasze regularne spotkania w Jednostkach Penitencjarnych.