Ewangeliczny Związek Braterski w RP
Kronika - www.ezb-szczecinek.pl

KRONIKA 


WRZESIEŃ 2020 

W miesiącu wrześniu, nabożeństwa w zborach odbywały się normalnie. Odbywały się szkółki niedzielne oraz spotkania dla młodzieży. Posługi ewangelizacyjne były prowadzone w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy Słowem Bożym – z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny – posługi ewangelizacyjne są wciąż wstrzymane. W tym przypadku staramy się utrzymywać z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny, służąc im - w ramach możliwości - pomocą duszpasterską i materialną.

Przy miejscowych zborach, prowadzone były ewangelizacje uliczne połączone z kolportażem Biblii, Nowych Testamentów i innej literatury chrześcijańskiej.

,,Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę" (1 Tym. 1,12)


LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

W miesiącu lipcu i sierpniu nabożeństwa w zborach odbywały się normalnie. Posługi ewangelizacyjne były prowadzone w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy Słowem Bożym – z uwagi na utrzymujący się stan epidemiczny – posługi ewangelizacyjne są wciąż wstrzymane. W tym przypadku staramy się utrzymywać z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny, służąc im - w ramach możliwości - pomocą duszpasterską i materialną.

Przy miejscowych zborach w Szczecinku i Wałczu, prowadzone były ewangelizacje uliczne połączone z kolportażem Biblii, Nowych Testamentów i innej literatury chrześcijańskiej.

W okresie 11-16 sierpnia przebywali z wizytą w Polsce: ewangelista Fritz Gaiser oraz towarzyszący mu brat Steffen Beckert, którzy przyjechali z Niemiec. Wspomniani bracia usłużyli Słowem Bożym w miejscowych zborach w Szczecinku, Bornem Sulinowie, Kołobrzegu i Białogardzie.

W dniu 12 sierpnia w Zakładzie Karnym w Czarnem, odbył się chrzest wiary, do którego przystąpiło 5 osadzonych, wyznając publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrztu udzielał Prezb. Łukasz Grygier. Następnie ochrzczeni bracia przystąpili do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, spożywając chleb i wino; otrzymali oni również pamiątkowe Biblie i świadectwo chrztu.

W dniu 16 sierpnia w Szczecinku, w miejscowym zborze, odbył się zjazd wierzących rozproszonych w kilku Ewangelicznych Zborach Chrystusowych w Polsce. Podczas zjazdu, odbył się chrzest wiary, do którego przystąpiło 6 osób, wyznając publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrztu udzielał Prezb. Leszek Joachimiak. Następnie, ochrzczone siostry (wraz z innymi wierzącymi) przystąpiły do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, spożywając chleb i wino; otrzymały one również pamiątkowe Biblie i świadectwo chrztu. Słowem Bożym usłużył ewangelista brat Fritz Gaiser. Gości tłumaczył z języka niemieckiego St. Prezb. Ludwik Skworcz.

Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za Jego łaskę, jaką okazał nam podczas okresu wakacyjnego.


CZERWIEC 2020

W drugiej połowie miesiąca czerwca, wznowiliśmy w pełnym zakresie posługi ewangelizacyjne w Zakładzie Karnym w Czarnem oraz Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku. W pozostałych jednostkach penitencjarnych, w których służymy, w dalszym ciągu spotkania pozostały tymczasowo wstrzymane. W tym przypadku, utrzymujemy z osadzonymi kontakt telefoniczny i listowny.

W dniu 21-06-2020 r. w Szczecinku, przy ulicy Mickiewicza 18, odbyło się uroczyste Nabożeństwo, w trakcie którego swoje 70-te urodziny obchodził St. Prezbiter Ludwik Skworcz - założyciel Ewangelicznego Związku Braterskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczący Rady Starszych; z łaski Bożej w służbie dla Pana, od ponad czterdziestu lat.

Z tej okazji, Zbór w Szczecinku, odwiedzili bracia i siostry z Białogardu, Kołobrzegu, Wałcza, Piły, Bornego Sulinowa oraz z innych miejsc, w których odbywają się organizowane przez nas spotkania.

W trakcie Nabożeństwa, rozważany był Psalm 103, na podstawie którego usłużyło kilku braci. Boga chwaliliśmy również pieśniami i modlitwami.

Na koniec nabożeństwa, zostało odczytane i wręczone bratu Ludwikowi Skworcz, podziękowanie od braci starszych - za służbę dla Bożego Królestwa; wręczone zostały także upominki i kwiaty. Po Nabożeństwie, spędziliśmy wspólnie czas przy posiłku i rozmowach.

We wszystkich zborach odbywały się niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych.

Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Dziękujemy, Panu Jezusowi, za ten dobry czas.


 MAJ 2020

Do 30 maja ze względu na ograniczenia rządowe związane z epidemią, nie mieliśmy Nabożeństw. Bracia i siotry otrzymywali kazanie przez SMS. Po 8-mym maja mogliśmy odwiedzać starszych, chorych oraz żyjących w osamotnieniu, pomagaliśmy dostarczając potrzebne artykuły. Wspomagaliśmy tych, którzy zostali dotknięci bezrobociem szczególnie braci, którzy opuścili więzienia i mają z nami ścisłe kontakty lub mieszkają w naszym Domu Biblijnym w Kołobrzegu. Również rodziny - w tym dzieci braci, którzy są już na  wolności - były wspierane. Z braćmi, którzy są w więzieniach mieliśmy kontakty listowne i telefoniczne, nie zapominaliśmy również o ich potrzebach. Od  dnia 31 maja mieliśmy Nabożeństwa w Zborach bez ograniczeń ilościowych, spotkania w więzieniach będą dozwolone w drugiej połowie czerwca.


MARZEC/KWIECIEŃ 2020

W miesiącu marcu (do połowy tego miesiąca) nasza służba, dzięki Bożej łasce, przebiegła bez zakłóceń.

W drugiej połowie marca oraz w kwietniu, po wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce, byliśmy zobligowani do ograniczenia posług w Zakładach Karnych oraz w zgromadzaniu się w ramach niedzielnych nabożeństw, czy grup biblijnych. Nie oznacza to jednak, że nie zgromadzaliśmy się w ogóle. Oczywiście spotykaliśmy się, aby chwalić naszego Pana Jezusa, z najbliższymi domownikami wiary w domach, zgodnie z obietnicą naszego Zbawiciela, który powiedział: ,,Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. (Ew. Mt. 18,20).

Nasza służba, z uwagi na ograniczenia, przybrała formę bardziej korespondencyjną i telefoniczną. Utrzymujemy stały kontakt z osadzonymi, którzy są uczestnikami naszych spotkań w Zakładach Karnych. Budujemy się również w wierze z braćmi i siostrami, utrzymując ze sobą kontakt, a w razie potrzeby – udzielając sobie wsparcia osobiście. Na naszej stronie internetowej powstały nowe zakładki: ,,Słowo do Zboru” i ,,Kazania SMS-owe’’, w których – na każdy miesiąc, Przewodniczący naszego kościoła, publikuje rozważania, w oparciu o nauczanie Biblii. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Wierzymy, że niezależnie od okoliczności i wprowadzonych ograniczeń ,,(…) Słowo Boże nie jest związane’’ (2 Tm. 2,9b.) oraz, że wykonuje Ono swoją pracę w sercu człowieka i nie wraca puste (Ks. Izaj. 55,11).

Dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za wszystko, co mogliśmy dzięki Jego łasce i na Jego chwałę uczynić.

,,Łaska Pana Jezusa nie będzie z wszystkimi. Amen.’’ (Ks. Obj. 22,21)


LUTY 2020

W miesiącu lutym, w naszych zborach odbywały się w sposób normalny niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych. Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Bracia każdego tygodnia usługiwali Słowem Bożym podczas spotkań ewangelizacyjnych organizowanych w Zakładach Karnych. Prowadzone były również z osadzonymi rozmowy duszpasterskie.

Pierwsze miesiące nowego roku zawsze są spojrzeniem w nieznane. Jednakże, wiemy, że nasz Pan Jezus, doskonale prowadzi swój kościół i troszczy się o każdą poszczególną osobę. Jemu dziękujemy za wsparcie jakie nam zapewnia, gdyż: ,,Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę’’ (2P1,3). Wdzięczni jesteśmy braciom i siostrom ze Szwajcarii i Niemiec - za ich modlitwy i wszelką pomoc materialną; abyśmy mogli pełnić swoje powołanie. Dziękujemy także za wszelką dobroć, jaką Bóg nam udziela, przez wierzących w Polsce.


STYCZEŃ 2020

W dniu 01 stycznia w Ewangelicznym Kościele Chrystusowym w Szczecinku, odbyło się nabożeństwo noworoczne, podczas którego bracia usłużyli Słowem Bożym, na podstawie listu do Hebrajczyków 10,35-39:

,,Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.’’

W dniach 04-07 stycznia z wizytą w Polsce przebywał brat Andreas Barth z Niemiec. Brat Andreas usługiwał Słowem Bożym w zborach w Szczecinku, Białogardzie i Wałczu oraz w Zakładzie Karnym   w Czarnem i Oddziałach Zewnętrznych w Szczecinku i Dobrowie.

Treść przesłania, którą przywiózł nasz brat - pokrzepiła nasze serca i przypomniała o konieczności świętego życia przed Bogiem. Brat Andreas regularnie wspomaga służbę w Polsce – szczególnie w zakresie druku broszur ewangelizacyjnych; ostatnio – dzięki jego wsparciu - udało się nam wydać rozważania biblijne w języku polskim na każdy dzień, autorstwa brata F. Bergera, pt. ,,Zbawienie     w Chrystusie”.

W zborach EZB odbywały się niedzielne nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania grup biblijnych. Podczas nabożeństw wygłaszane jest kazanie w oparciu o nauczanie Pisma Świętego, wspólnie się modlimy i śpiewamy pieśni, chwaląc przy tym Pana Jezusa Chrystusa. W trakcie spotkań grup biblijnych modlimy się oraz wykładany jest fragment Biblii. W tym czasie lepiej poznajemy Słowo samego Stwórcy. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.

Bracia każdego tygodnia usługiwali Słowem Bożym podczas spotkań organizowanych w Zakładach Karnych. Prowadzone były również z osadzonymi rozmowy duszpasterskie.


GRUDZIEŃ 2019

W miesiącu grudniu, w naszych społecznościach, zorganizowaliśmy akcję ,,Świąteczna Paczka’’. Wspominane paczki to dar przygotowany przez chrześcijan ze Szwajcarii i Niemiec dla rodzin i dzieci w Polsce.

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Szczecinku oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozdaliśmy paczki najbardziej potrzebującym.  

Paczki otrzymały również rodziny i dzieci z naszych społeczności. A także znajomi, sąsiedzi i rodziny zaproszeni przez członków Zborów. W tym roku Akcję przeprowadziliśmy w Szczecinku, Barwicach, Grzmiącej, Kołobrzegu, Białogardzie, Bornem Sulinowie, Sosnowcu, Kutnie, Wałczu i Pile.

Akcja była szczególnym błogosławieństwem dla dzieci, a najbardziej dla dzieci niepełnosprawnych. Serdecznie dziękujemy za bardzo bogate paczki.

W grudniu kontynuowaliśmy służbę Słowem Bożym w ramach misji, którą prowadzimy w Zakładach Karnych. Osadzeni, którzy uczęszczają na nasze spotkania, otrzymali paczki - przygotowane przez wierzących, mieszkających w Szwajcarii.

W dniu 29 grudnia w zborze w Szczecinku, odbyło się uroczyste Nabożeństwo wieńczące rok 2019. W trakcie Zgromadzenia usłużyło Słowem Bożym kilku braci, na podstawie fragmentu V M. 8, 1,9. Tematem przewodnim było: ,,Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg
Twój prowadził Cię’’. Przystąpiliśmy również do Wieczerzy Pańskiej pod postacią chleba i wina. Wspólnie modliliśmy się i dziękowaliśmy naszemu Panu Jezusowi za miniony rok.

001_400

 002_400

 

 

005_400  006_400

007_400LISTOPAD 2019

W miesiącu listopadzie odwiedzili nas bracia ze Szwajcarii – Matthias Käser i Erwin Buchli. Usłużyli oni Bożym Słowem w naszych Zborach oraz Zakładach Karnych. W dniu 16 listopada odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Prowadzącym był brat Matthias Käser, natomiast tematyka nauczania dotyczyła proroctw z Księgi Daniela. Nazajutrz spotkaliśmy się w kaplicy w Szczecinku przy ulicy Mickiewicza 18 na zjeździe braci i sióstr z naszych społeczności. To był dobry Boży czas we wspólnocie.   

Wspomniani bracia przywieźli paczki zrobione przez wierzących w Szwajcarii, które to - zostaną przeznaczone do rozdania osadzonym w Zakładach Karnych oraz w ramach organizowanej przez nasz Kościół grudniowej akcji charytatywnej ,,Świąteczna Paczka’’ - także we współpracy z Ośrodkami Społecznymi. Rodzice z dziećmi otrzymają odpowiednio egzemplarz Nowego Testamentu oraz Biblię dla najmłodszych.  

Niezależnie od powyższego - w tygodniu prowadzone były w zborach Grupy Biblijne, a w niedzielę odbywały się Nabożeństwa. Bracia usługujący prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych.  

Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi za okazaną Łaskę.


PAŹDZIERNIK 2019

W miesiącu październiku, w tygodniu prowadzone były w zborach grupy biblijne, a w niedzielę odbywały się nabożeństwa. Bracia prowadzili również cotygodniowe ewangelizacje w Zakładach Karnych. W związku ze Świętem Reformacji, pod koniec października i na początku listopada, odbyły się w zborach uroczyste nabożeństwa.


WRZESIEŃ 2019

W miesiącu wrześniu odbywały się niedzielne Nabożeństwa w naszych zborach. Po przerwie wakacyjnej wznowione zostały tygodniowe spotkania Grup biblijnych. Prowadzony był kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej. Cotygodniowe Ewangelizacje w Zakładach Karnych odbywały się normalnie.

 


LIPIEC/SIERPIEŃ 2019

W miesiącu lipcu w naszym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kołobrzegu, odbyły się kursy biblijne – dwa kursy rodzinne i jeden młodzieżowy. Bracia starsi z Ewangelicznych Zborów Chrystusowych, prowadzili kursy pod kątem duchowym i organizacyjnym, natomiast nasze dzielne siostry, dbały o przygotowywanie posiłków.

Natomiast sierpniu, Związek nieodpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Szczecinku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grzmiącej, użyczył ww. Ośrodek, w którym odbyły się turnusy wypoczynkowe dla rodzinnym zastępczych i beneficjentów GOPS.

W każdym tygodniu wakacji była prowadzona przez braci praca ewangelizacyjna i kolportaż Biblii i Nowych Testamentów na terenie Szczecinka i Wałcza. Posługi w Zakładach Karnych i zborach odbywały się normalnie. Dziękujemy Bogu Ojcu za łaskę i wsparcie.

 


CZERWIEC 2019

Miesiąc czerwiec był dla naszej społeczności wyjątkowo błogosławionym czasem.

W dniu 20 czerwca, odbył się piknik zborowy w Brokęcinie, na którym budowaliśmy się Słowem Bożym, a także wzajemną obecnością. W trakcie pikniku był quiz biblijny, ognisko i zabawy.

W okresie 25-30 czerwca przebywali z wizytą w Polsce, nasi bracia ze Szwajcarii – ewangelista Matthias Käser oraz dwóch studentów Szkoły Biblijnej – Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann. W trakcie wizyty w Polsce, wspomniani bracia, świadczyli o Jezusie Chrystusie i dzielili się świadectwami w zborach EZB oraz jednostkach penitencjarnych, w których na co dzień bracia miejscowi służą Ewangelią.       

W dniu 26 czerwca w Zakładzie Karnym w Czarnem, odbył się Chrzest wiary, w trakcie którego swoją przynależność do Chrystusa wyznało siedmiu osadzonych (w tym trzy osoby niepełnosprawne, także poruszające się na wózku inwalidzkim). Jeden z osadzonych, tak mocno poruszony swoim chrztem, postanowił przybrać nowe imię - ,,Ben-oh Yeshua Hash", na cześć Pana Jezusa Chrystusa (z treścią listu osadzonego, można się zapoznać klikając zakładkę: ,,wyznanie więźnia’’ na naszej stronie internetowej). Po chrzcie, spożyliśmy wraz z ochrzczonymi braćmi Wieczerzę Pańską.

W dniu 29 czerwca w Szczecinku, odbyła się Szkoła biblijna dla braci. Tematem przewodnim była Księga Daniela, a prelegentem brat Matthias Käser.

W dniu 30 czerwca w Szczecinku, odbył się zjazd chrześcijan z naszych społeczności, w trakcie którego pięć osób postanowiło przyjąć chrzest wiary w jeziorze Trzesiecko. Tego dnia, Pan Bóg niesamowicie nas zadziwił, kiedy to ponad 80-letni brat Aleksander, pod wpływem działania Bożego Ducha, nagle zdecydował się wyznać publicznie swoją przynależność do Pana Jezusa, i przyjąć chrzest poprzez zanurzenie w wodzie. Brat Aleksander jako małe dziecko został deportowany w wagonie dla zwierząt na Syberię i mimo zapalenia płuc, przeżył, aby po wielu latach poznać swojego Zbawiciela w zborze w Bornem Sulinowie. Po chrzcie, zgromadziliśmy się w kaplicy, aby budować się Słowem Bożym i wspólnotą wiary. Bracia Matthias Käser oraz Jannick David Baumann i Timon Aeschlimann usłużyli Słowem na podstawie Biblii oraz świadectwami. Następnie przy Wieczerzy Pańskiej Słowem usłużył brat Leszek Joachimiak, a miejscowi bracia pomogli przy roznoszeniu chleba i wina. W trakcie Nabożeństwa brat Matthias Käser błogosławił dwoje niemowląt (a dodatkowo w Kołobrzegu troje małych dzieci).

W czerwcu niedzielne Nabożeństwa, grupy wsparcia oraz posługi w Zakładach Karnych, dzięki łasce Bożej, odbywały się normalnie.

Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi za prowadzenie.

,,A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.’’ (Obj. 22,17).


MAJ 2019

W miesiącu maju, dzięki pomocy naszego Pana Jezusa, mogliśmy zanieść ewangelię do Zakładów Karnych w Czarnem, Dobrowie, St. Bornem, Wronkach, Szczecinku, Koszalinie i Koziegłowach. Bóg dodaje sił i wspiera w służbie braci usługujących.

W dniach 4-5 maja bracia Ludwik, Jurek i Mateusz złożyli wizytę w Stuttgarcie, aby zaprezentować naszą pracę w Polsce oraz złożyć świadectwo swojego nawrócenia.

W okresie 11-15 maja przebywali w Polsce z wizytą nasi bracia ze Szwajcarii Walter Bachmann, Marc Bachmann, Hans Jutzi i  Raphael Merian. Wspominani bracia usługiwali Bożym Słowem w Jednostkach Penitencjarnych oraz w zborach.  

Nabożeństwa oraz tygodniowe spotkania modlitewne w zborach odbywały się normalne.

W maju prowadziliśmy kolportaż Nowych Testamentów i literatury chrześcijańskiej oraz ewangelizowaliśmy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

Dziękujemy Bogu za okazaną nam łaskę.


KWIECIEŃ 2019

W miesiącu kwietniu, dzięki Bożej łasce, wszelkie posługi w zwiastowaniu Ewangelii w Zakładach Karnych, odbyły się bez przeszkód.

 W dniach 11-14 kwietnia, przebywał z wizytą brat Thomas Horrer, który wspólnie z miejscowymi braćmi, posługiwał w zborach i zakładach karnych;

 W dniu 13 kwietnia w Szczecinku, odbyła się szkoła biblijna dla braci, w trakcie której omawiana była Księga Przysłów. To był bardzo dobry i budujący czas.

 W trakcie zgromadzeń – zarówno w zborach jak i jednostkach penitencjarnych, spożywaliśmy Wieczerzę Pańską, w związku z upamiętnieniem odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

 W dniu 27 kwietnia w zborze w Kołobrzegu, odbył się ślub braterstwa Jerzego i Marioli, w trakcie którego nastąpiło błogosławieństwo związku małżeńskiego i posługa Bożym Słowem.    

 W bieżącym miesiącu, dzięki wsparciu naszego Pana, udało się zanieść Ewangelię do ludzi, w trakcie zwiastowania dobrej nowiny w miastach, w których znajdują się nasze społeczności. Kolportowaliśmy również egzemplarze Nowych Testamentów.

Chwała Bogu za łaskę, którą nam okazał.  


LUTY/MARZEC 2019

W lutym i marcu prowadziliśmy pracę Zborową. Co niedzielę odbywały się też nabożeństwa w Kołobrzegu, obsługiwane przez różnych Braci, a przede wszystkim brata Ludwika Skworcza. Cieszymy się, że Zbór w Kołobrzegu się rozwija.

W Zakładach Karnych odbywały się regularne spotkania z osadzonymi.

W dniach 19-22 marca odwiedzili nas bracia Andras Barth oirazAleksander Michelis z Niemiec. Usługiwali w kilku Zakładach Karnych, a także w Zborach Białogard i Borne Sulinowo.


STYCZEŃ 2019

Nabożeństwo rozpoczynające Nowy Rok odbyło się dnia 6-tego stycznia w Białogardzie. Usłużyli miejscowi bracia oraz brat Ludwik Skworcz, który poprowadził Wieczerzę Pańską. Odbyła się też społeczność przy stołach

W dniu 13-tego stycznia mieliśmy nabożeństwo w Kołobrzegu, ze względu na to, że zamieszkuje tam około 20 osób związanych z nami postanowiono, by nabożeństwa odbywały się co niedzielę o godzinie 15:00. Prócz miejscowych braci usługiwać i wspierać będą bracia z Rady Starszych EZB.

W styczniu odbywały się również nasze regularne spotkania w Jednostkach Penitencjarnych.